۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

برای مبارزه با نژادپرسی و راست های افراطی ؛1- راست افراطی چیست؟


مقدمه - در ایران نژاد پرستی بیداد می کند. آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم، یکی از موفق ترین کشورها در مبارزه با "نازیسم" بوده است. با این وجود، همچنان صدها موسسه غیر دولتی و ان جی او برای مبارزه با نژادپرستی فعالیت می کنند. تصمیم گرفتم هر از گاهی قسمتی از نوشته های خوب آن ها را اینجا ترجمه کنم.

Balatarin